سایت مهدی باهوش فاردقی

دخترم تولد 3 سالگیت مبارک


مرحوم فلسفی به همراه همسرش از
جایی می گذشتند. زن بی حجابی با طعنه
گفت: بدبخت! زنش را گونی پیچ کرده.
مرحوم فلسفی رو به زن گفت: چرا کسی روی
اتوبوس های کنار خیابان چادر نمی کشد؟
زن گفت: چون وسیله نقلیه عمومی هستند و
ارزشی ندارند.باز پرسید:چرا همه روی خودروهای
خودشان چادر می کشند؟
گفت:چون وسیله شخصی است و باارزش است.
مرحوم فلسفی گفت: زن من جزء لوازم شخصی من است و ارزشمند ، نه مثل وسیله نقلیه عمومی !!!
: داستانک 2
مرحوم آیت الله فلسفی می فرمود: در قبل از انقلاب در یکی از شهرستان هایی که شیعه و سنّی در کنار یکدیگر زندگی می کردند سخنرانی داشتم. دیدم در آن شهرستان فحشا و
منکرات زیاد است و این بر اثر نبودن مجالس موعظه و امر به معروف و نهی از منکر است.
یک روز که علمای اهل سنّت به دیدنم آمده بودند، آنان را مورد عتاب قرار دادم که چرا شما علمای عامّه، امر به معروف نمی کنید و مجالس موعظه ندارید؟
پس از پایان سخنانم یکی از علمای سنّی برخاست و اجازه خواست که پاسخ مرا بدهد. به او اجازه دادم. آن عالم سنّی گفت : آقای فلسفی خداا سایه ی امام حسین علیه السلام را از
سر شما علمای شیعه کم نکند، چون ما حسین علیه السلام نداریم و مجلس روضه نداریم. امام حسین علیه السلام یک محبوبیتی به شما علمای شیعه داده است که تا نام او را
می برید و صحبت روضه ی امام حسین ع می شود، همه اقشار گرد شما جمع می شوند و شما در زیر سایه ی خیمه عزای حسینی هم به مردم اخلاق می آموزید، هم معارف را بیان
می کنید و هم تبیین احکام می کنید و شیعیان به برکت عزای امام حسین تربیت می شوند و این رمز موفقیّت روحانیت شیعه است، مرحوم فلسفی می فرمودند: من برخاستم و او را
بوسیدم و به او گفتم؛ خوب فهمیدی، رمز محبوبیت و موفقیّت شیعه، امام حسین است. منبع : ره توشه )محرم( سال 97